Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego firmy Marianna, a także określa zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem serwisu internetowego, zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnodostępnych serwisów internetowych dostępnych pod adresami: www.marianna.com.pl
 2. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresami wymienionymi w pkt 1, a także prowadzącym sprzedaż towarów za jego pośrednictwem jest:

  Marianna
  ul. Kusocińskiego 39
  26-600 Radom
  NIP 796-000-27-63
  Regon: 672896740

  Telefon:
  tel./fax: (48) 364 07 62
  tel. kom.: 607 564 651

  E-mail:
  gawronmaria@poczta.onet.pl

  działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 52356 wydanego przez Prezydenta miasta Radomia.

 3. Firma Marianna udostępnia w swoim serwisie możliwość przeglądania zawartych na nim informacji.
 4. Materiały umieszczone w serwisie internetowym zostały udostępnione przez firmę Marianna, jako usługa dla klientów i mogą one być używane wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte na witrynie informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Udostępnione informacje o cenach i parametrach technicznych przedstawianych produktów, jest zaproszeniem do składania zamówień. Zamówienie każdorazowo zostanie potwierdzone przez pracownika firmy Marianna. Firma Marianna może, wedle swojego uznania, stosować formę potwierdzenia telefonicznego, pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej.
 6. Przesłane zamówienia, budzące wątpliwość, co do swojej wiarygodności, a także zamówienia, których nie udało się potwierdzić w ciągu 24 godzin od złożenia, zostaną anulowane przed realizacją.
 7. Informacja o cenie ma charakter wiążący po potwierdzeniu jej drogą telefoniczną przez pracownika firmy Marianna.
 8. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresami wymienionymi w pkt. 1, doliczane są koszty dostawy wg aktualnego cennika Poczty Polskiej. W przypadku składania zamówień przy pomocy innych kanałów komunikacji (e-mail, fax, telefon, inne witryny internetowe) klient zostanie poinformowany o kosztach przesyłki przy składaniu zamówienia.
 9. Zamówienia realizowane są tak szybko jak to możliwe. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku spodziewanych opóźnień w realizacji, klient zostanie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub przy pomocy e-maila.
 10. Wszystkie oferowane przez nas produkty objęte są gwarancją, a znakomita większość z nich gwarancją producenta. Jeżeli do produktu została dołączona karta gwarancyjna producenta należy zastosować się do warunków gwarancji. Jeżeli do produktu nie dołączono osobnej karty gwarancyjnej, gwarancja udzielana jest przez naszą firmę na podstawie oryginalnego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura).
 11. Powyższy punkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 12. Reklamację z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności sprzedawcy z tytuły niezgodności towaru z umową, można składać listownie, przesyłając list polecony pod adres siedziby.
 13. W celu dostatecznego informowania swoich konsumentów, w tym punkcie zamieszczamy podstawowe przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru konsumpcyjnego, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni roboczych, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z powodu niezgodności towaru z umową, nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub, gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w poprzednim akapicie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 14. Rękojmia za wady fizyczne jest wyłączona.
 15. Ponieważ konsumenci mogą nie mieć dostatecznej wiedzy i nie mogą obejrzeć dokładnie zamawianych produktów, dopuszczamy możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem.
 16. Od rozmiaru 48 doliczane jest 20%.
 17. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY